close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell
Contact search

Live Well

“When you can makes a Better City” แรงบันดาลใจ และ ไอเดียสดใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ที่เราอยากจะสื่อสารไปถึงคนตัวเล็ก ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำเมืองนี้ให้ดีขึ้น

“พี่อยากทำให้แม่พี่มีความสุข และสิ่งที่จะทำให้แม่พี่มีความสุขได้ ก็คือการที่สวนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและเราสามารถอนุรักษ์สวนโบราณของบรรพบุรุษเอาไว้ได้ พอสวนอยู่ได้ คนอื่นๆ ที่เข้ามาเขาก็ได้มาแชร์ความสุขไปกับเรา จนสวนนี้กลายเป็นความภาคภูมิใจของบ้านเราเหมือนชื่อภูมิใจการ์เด้นที่แม่ตั้งขึ้นมา”

Live Well

Archive

Load more

End of content

End of content